326 294 289
Illés Dániel Magdolna, Magda
  • 06
  • :
  • 25
  • :
  • 16
°C Virginia
2019 Vasárnap
Július 21

Közösség kicsit másképp

Ismerősök, Akciók, Ajánlatok csak NEKED!

www.magyarorszagportal.hu

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1.    BEVEZETÉS

1.1    A Teuton Fiai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budaoest, dugonics utca 9-11, cg.: 01-09-995850, Adószám: 24212274-2-43) mint, Adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Tárgyi adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata a társaság honlapján került közzétételre.

1.2    Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

1.3    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont alapján), ezért jelen Szabályzat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

1.4    A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

1.5    A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:
-    felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
-    pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek,a tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.6    Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

1.7    Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Adatkezelő azonban személyes adatot az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

1.8    Harmadik személynek minősül: Vevő és Eladó. A személyes adatok továbbítása kizárólag adás-vétel lebonyolítása esetén, annak teljesülése érdekében történhet.

2.    FOGALMAK

2.1    Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.2    Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre.

2.3    Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.4    Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.5    Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.6    Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.7    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.8    Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.9    Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.10     Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.11     Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.12    Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.13    Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.14    Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.15    Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.16    Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

2.17    Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.18    Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat előzetes értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztassa.

2.19    Adatkezelő rögzíti, hogy tárgyi adatvédelmi szabályzatot ügyfelei személyes adatainak megfelelő szintű védelmének, bizalmas kezelése, és megőrzése érdekében léptette hatályba, mely során minden szükséges intézkedést megtesz az adatok megfelelő szintű védelme érdekében.

3.    ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

3.1    Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

3.2    Az adatok nyilvánosságra hozatalhoz minden esetben az érintett hozzájárulása, különleges adat esetén az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a hozzájárulással kapcsolatosan kétség merül fel, úgy azt kell vélelmezni, hogy érintett hozzájárulását nem adta meg.

3.3    Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

3.4    Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

3.5    Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

3.6    Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

3.7    Személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén kezelhetőek.

3.8    Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

3.9    Az adatkezelés során rendelkezésre bocsátott adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni:
- 1.    Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
- 2.    Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.- 3.    Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
- 4.    Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
- 5.    A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
- 6.    A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
- 7.    Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.
- 8.     Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
- 9.     Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak - a jogszabályi előírások figyelembevételével - érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és - az adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

A Teuton Fiai Kft. által kezelt adatok megadása önkéntes, aki az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

3.10    A Teuton Fiai Kft., mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

3.11    A Teuton Fiai Kft. jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
•    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),
•    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.),

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

4.1    A Teuton Fiai Kft. hírleveleivel, kutatásaival, képzéseivel, promóciós anyagaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (többek között: online vagy papíralapú regisztráció, nyereményjátékban való részvétel) alapulnak.

4.2    Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést.

4.3    A Teuton Fiai Kft. által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

5.1    A Teuton Fiai Kft. a tevékenységével kapcsolatosa személyes adatok kezelését az általa használt számítógépes adattárolókon végzi, melyek szerveren tárolódnak, valamint papír formában a cég székhelyén.

5.2    A Teuton Fiai Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy
a)    az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek, hibás adatok törlésre kerülnek,
b)    az adatokról biztonsági mentés készül.

5.3    A Teuton Fiai. az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

6.    AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Teuton Fiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1108 Budapest, Dugonics. 9-11.
Cégjegyzékszám: 01 09 995850, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:24212274-2-43
E-mail: teutonfiai@gmail.com

7.    JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

7.1    Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@portalinternet.hu e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.

7.2    Az érintett kérelmére a Teuton Fiai Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

7.3    A Teuton Fiai. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad tájékoztatást.

7.4    A Teuton Fiai. a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
•    annak kezelése jogellenes,
•    az érintett kéri,
•    az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
•    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
•    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

7.5    A Teuton Fiai. a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.6    Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)    a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

7.7    A Teuton Fiai. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.8    Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

7.9    A Teuton Fiai Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.10    Az érintett a jogainak megsértése esetén a Portal Internet Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Portal Internet Kft. köteles bizonyítani.

7.11    A Teuton Fiai Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.12    Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
honlap: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77174/20104